Skip to main content
УСЛУГИ

Сметководство

Успешното сметководство бара знаење и прецизност, но и креативност и умешност. Во блиска соработка со нашите клиенти ги идентификуваме и имплементираме оние сметководствени стратегии и политики кои се најсоодветни за Вашиот бизнис според организациската структура и култура, како и спремноста за преземање ризици. Нашите сметководствени услуги се секогаш во согласност со домашната правна регулатива и меѓународните стандарди.

Важен сегмент во водењето бизнис на секој менаџер е квалитетното сметководство, кое ќе осигура бизнис активностите да бидат во согласност со законските регулативи, како и да обезбеди навремени и точни информации до сопствениците и менаџментот.

 • Водење сметководствени книги базирани на книжења на доставени документи
 • Пресметка на плати, целосна докуметација за плата и инструкции за плаќање, како и останати поврзани услуги
 • Пресметка на сите останати даноци
 • Креирање и пополнување на обрасци и извештаи за потребите на државните институции
 • Регистар на основни средства и пресметка на амортизација
 • Креираме сметководствени политики и контен план според потребите на клиентот
 • Даночно советување и изготвување на даночни пријави
 • Подготовка на извештаи за потребите на сопствениците и менаџментот
 • Водење сметководствени книги базирани на книжења на доставени документи
 • Пресметка на плати, целосна докуметација за плата и инструкции за плаќање, како и останати поврзани услуги
 • Пресметка на сите останати даноци
 • Креирање и пополнување на обрасци и извештаи за потребите на државните институции
 • Регистар на основни средства и пресметка на амортизација
 • Креираме сметководствени политики и контен план според потребите на клиентот
 • Даночно советување и изготвување на даночни пријави
 • Подготовка на извештаи за потребите на сопствениците и менаџментот
КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00

КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00