Skip to main content
УСЛУГИ

Репортинг

Една од клучните цели на сметководството е да им ги обезбеди на засегнатите страни сите важни информации и подготовка на финансиски извештаи навремено преку обезбедување, интерпретирање и анализа на податоци, како и обезбедување на информации за финаниската позиција, економскиот резултат и сите поврзани промени кои се неопходни за донесување одлуки. Потребата за брзо донесување одлуки е се повеќе присутна, па така анализата спроведена во краток временски период мора да биде заснована на точни и прецизни финансиски извештаи. Изготвуваме финансиски извештаи во стандарден формат за потребите на финансиските институции и ревизори, но и специјализирани извештаи за нашите клиенти:

 • Подготовка на финансиски извештаи на англиски јазик
 • Биланс на состојба
 • Биланс на успех
 • Специјализирани извеши
 • Извештај за промените во капиталот
 • Извештај за паричен тек
 • Белешки кон финансиските извештаи
 • Power BI извештаи
 • Apex извештаи
 • Подготовка на финансиски извештаи на англиски јазик
 • Биланс на состојба
 • Биланс на успех
 • Специјализирани извеши
 • Извештај за промените во капиталот
 • Извештај за паричен тек
 • Белешки кон финансиските извештаи
 • Power BI извештаи
 • Apex извештаи
КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00

КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00